CHẶN GIẤY ĐỂ BÀN

Mã: QQG-BPL00022

CHẶN GIẤY PHA LÊ ĐỂ BÀN